تور گرجستان

نام هتل‌ها

خدمات هتل

قیمت ۲تخته

قیمت ۱تخته

کودک با تخت ۶تا ۱۲سال

کودک بدون تخت ۲تا ۶سال

توضیحات

FUND

BB

1.255.000
1.355.000
1.555.000

1.455.000
1.555.000
1.855.000

1.155.000
1.255.000
1.455.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

D'PLAZA

BB

1.355.000
1.395.000
1.655.000

1.555.000
1.695.000
2.195.000

1.255.000
1.295.000
1.595.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

GOLDEN PALACE

BB

1.455.000
1.555.000
1.995.000

1.855.000
2.155.000
2.995.000

1.205.000
1.305.000
1.505.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

BOMOND GARDEN

BB

1.455.000
1.555.000
1.995.000

1.855.000
2.155.000
2.995.000

1.205.000
1.305.000
1.505.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

COLOMBI

BB

1.455.000
1.555.000
1.855.000

1.805.000
1.995.000
2.705.000

1.305.000
1.405.000
1.605.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

KMM Hotel

BB

1.455.000
1.555.000
1.855.000

1.805.000
1.995.000
2.705.000

1.305.000
1.405.000
1.605.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

VILTON

BB

1.505.000
1.605.000
1.955.000

1.855.000
2.155.000
2.995.000

1.205.000
1.305.000
1.505.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

PREFERENCE

BB

1.705.000
1.805.000
2.255.000

2.155.000
2.455.000
3.455.000

1.255.000
1.355.000
1.655.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

MERCURE

BB

1.805.000
2.055.000
2.855.000

2.605.000
3.155.000
4.755.000

1.395.000
1.555.000
1.955.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر

RADISSON BLU

BB

2.205.000
2.505.000
3.505.000

3.255.000
3.955.000
6.195.000

1.655.000
1.805.000
2.455.000

895.000

3 شب
4 شب
7 شب
قشم ایر